روز: مهر ۲۶، ۱۴۰۱

ماده 86 قانون مالیات های مستقیم